Оценяване на риска

ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСКА

При много задачи, изпълнявани от работници, които работят с или поддържат индустриални машини, съществуват високи нива на риск. При изграждането, модернизирането или свързването на машини, систематичното оценяване на техническия риск предоставя структуриран метод за идентифициране на опасностите и определяне на защитни мерки, които намаляват степента на евентуална вреда.

Оценяването на риска е документиран физически преглед и проверка на машина, процес или дейност, извършени в съответствие с международните и национални стандарти включващ следните етапи:

 • Определяне на лимитите на машината, които включват предназначението за употреба и всяка разумно предвидима неправилна употреба на машината
 • Идентифициране на опасностите , които могат да бъдат породени от машината и свързаните с нея опасни ситуации
 • Преценяване на риска (количествено или качествено), като се вземе предвид тежестта на възможното нараняване или увреждане на здравето и вероятността от настъпването му
 • Оценка на риска, вземане на решение относно необходимостта от намаляване на риска, което може да се приложи в съответствие с приложимото законодателство, стандарти и добра инженерна практика
 • Елиминиране на опасностите или намаляване на рисковете свързани с тези опасности чрез прилагане на подходящи защитни мерки.

Оценяването на риска е повтарящ (итеративен) се процес, който продължава, докато съществува неприемлив риск.

Ползи от оценяването на риска

 • По-високо ниво на безопасност чрез идентифициране и адресиране на риска в ранен етап
 • Зашита на работниците и служителите от опасности на работното място
 • Предотвратяване на злополуки и наранявания
 • Механични
 • Електрически
 • Ергономични, т.н.
 • Предпазване на работодатели от съдебни процеси
 • Намаляване на разходите
 • Морал на служителите