Каучукова промишленост

БЕЗОПАСНОСТ В КАУЧУКОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Нарастващите изисквания към функциите за безопасност на машините в каучуковата промишленост, установени в новите хармонизирани стандарти от вид С налагат използването на нов подход за постигането на баланс между рентабилно производство и безопасност. Нашите експерти са с дългогодишен опит в каучуковата индустрия и са запознати с актуалните изискванията на стандартите за безопасност в този сектор. По време на проектиране на нови или модернизация на съществуващи машини, с нашето съдействайте можете да постигнете необходимите нива на безопасност, като запазите или дори увеличите планираната производителност.