Проект за безопасност

ПРОЕКТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Когато проектирате нови машини или модернизирате съществуващи машини, най -добре е да интегрирате проекта за безопасност още в самото начало. Техническите мерки за справяне с опасностите и за постигане на приемливи нива на риск могат да бъдат приложени с минимално въздействие върху сложността на машината, разходите и производителността, ако се вземат предвид на ранен етап от проектирането на машината.

С опита си в техниките на проектиране, стандартите за безопасност и необходимите технологии за постигане на безопасност ние можем да изготви подробна проектна документация включваща механични, пневматични, хидравлични електрически и софтуерни проекти за конкретна машина както и предложение и спецификации за подходящи компоненти и системи  в съответствие с докладите за Оценяване на риска и Концепции за безопасност.