Общи условия

1. Предмет на споразумението

Тези общи условия се прилагат за всички продукти и услуги на Сейфтиъп ЕООД (наричан по долу Сейфтиъп),  както и такива услуги които Сейфтиъп ЕООД предоставя от името на клиенти (наричани по долу клиент).

2. Общи положения/Обхват

(1) Настоящите Общи условия се прилагат за всички настоящи, а чрез общо споразумение, и за всички бъдещи бизнес взаимоотношения между Сейфтиъп и клиента, без Сейфтиъп да се налага да насочва клиента към Общите условия във всеки конкретен случай, освен ако други общи условия на Сейфтиъп не са включени в бъдещите договори.

(2) Офертите и потвържденията за приемане, както и всички услуги и стоки, се предоставят изключително въз основа на общите условия, посочени по-долу, във всеки отделен случай в последната им версия. Настоящите общи условия са свободно достъпни по всяко време в Интернет на адрес https://safetyup.bg/terms-and-conditions и могат да бъдат запазени и разпечатани от клиента във възпроизводима форма.

(3) Общите условия на клиента изрично се отхвърлят. Когато клиентът има свои собствени различни, противоречащи си или допълнителни общи условия, те не трябва да представляват част от договора, независимо от знанието на Сейфтиъп за такива условия, освен ако Сейфтиъп изрично потвърди съгласието си в писмена форма към момента на сключване на договора.

3. Формиране на договор

(1) Всички наши калкулации са не обвързващи.

(2) Приемането на поръчка се декларира от Сейфтиъп в писмена форма (включително по електронна поща) под формата на потвърждение на поръчката. При липса на други писмени споразумения, писменото потвърждение на поръчката на Сейфтиъп посочва дължимата сума за  изпълнение.

(3) Към момента на сключване на договора няма устни спомагателни споразумения. Индивидуалните споразумения (включително спомагателни споразумения, допълнения и изменения на настоящите Общи условия), изрично постигнати между клиента и Сейфтиъп на тази основа, винаги имат предимство пред настоящите Общи условия, доколкото са постигнати след сключване на договора. При условие на доказателства за обратното от страна на клиента, писмен договор или – в отсъствието му – писмено потвърждение от Сейфтиъп до клиента, ще бъде решаващо по отношение на съдържанието на тези индивидуални споразумения.

(4) Ако по време на изпълнение на поръчката за услуга, настъпи съществено увеличение на цената на суровините, заплатите, данъците, публичните такси и/или трудности, произтичащи от закони и/или разпоредби, които доказано биха повлияли съществено на калкулацията на която е базирана офертата, Сейфтиъп има право да увеличи цената с подходяща сума.

(5) Ако изпълнението на доставката на продукти или услугата зависи от доставката на стоки от доставчик на Сейфтиъп, то зависи от правилната и навременна доставка от страна на нашите доставчици; Следователно Сейфтиъп се освобождава от задължението за изпълнение до такава степен, че Сейфтиъп не получава доставки от своя доставчик не по своя вина, въпреки че преди това Сейфтиъп е сключил споразумение за доставка с този доставчик. Сейфтиъп ще уведоми клиента незабавно, че доставчикът не е доставил на Сейфтиъп, че поради това Сейфтиъп се оттегля от договора и че възнаграждението – когато вече е платено от клиента – ще бъде възстановено незабавно.

(6) Сейфтиъп запазва правата върху интелектуалната собственост и авторските права върху илюстрации, чертежи, проекти, модели, образци, изчисления, оценки и всякакви други документи; те не трябва да се предоставят на трети страни. Тази информация не трябва да се разкрива на трети страни без изрично писмено съгласие от Сейфтиъп.

(7) Офертата за услуги се основава на състоянието на машината/системата, както е посочено на Сейфтиъп от клиента. Сейфтиъп приема, че няма дефекти или повреди над обичайното износване. Сейфтиъп ще уведоми клиента за по-големи повреди или дефекти, идентифицирани по време на демонтажа и/или докато предоставя услугата.

4. Доставки

(1) Частични доставки са допустими до степен, която е разумно приемлива за клиента.

(2) Освен ако в договора между Сейфтиъп и клиента не е посочено друго, се договаря доставка франко склад на Сейфтиъп в съответствие с Incoterms 2010. Това място на доставка е мястото за  изпълнение на доставката и за всички коригиращи действия.

(3) Клиентът е отговорен за провеждането на всички процеси по отношение на износа и вноса на доставките и поема всички разходи, направени за тези процеси. Сейфтиъп ще подпомага клиента при тези процеси. Доставките могат да бъдат предмет на (ре)експортни ограничения, напр. на Съединените американски щати или Европейския съюз. Клиентът трябва да спазва тези условия, ако артикулите се препродават или изнасят по друг начин.

(4) Датите за доставка и крайните срокове за доставка винаги са само приблизителни и не са обвързващи за Сейфтиъп, освен ако датата на доставка е изрично писмено договорена като обвързваща при сключване на договора. Крайният срок за доставка или датата на доставка са спазени, ако артикулите за доставка са напуснали склада на Сейфтиъп в рамките на срока или датата на доставка, или клиентът е бил уведомен от Сейфтиъп, че стоките, които ще бъдат доставени, са готови за изпращане в рамките на крайния срок за доставка. В началото на периода на доставка, определен от Сейфтиъп, се приема, че всички технически заявки са изяснени и задълженията на клиента са изпълнени своевременно и по подходящ начин. По-специално това включва всички документи, които трябва да бъдат получени или представени от клиента, като чертежи, описания, всички разрешения или одобрения, които трябва да бъдат представени от клиента, както и всички договорени авансови плащания, кредитирани по сметката на Сейфтиъп, както е договорено със Сейфтиъп. Ако някое от тези условия не е изпълнено или ако има въпроси, за които клиентът е отговорен, които очакват разяснение, периодът на доставка, цитиран от Сейфтиъп, трябва да се отлага, докато клиентът не оправи или отстрани пречките, крайният срок трябва следователно да се удължи с периода на забавяне.

(5) Ако клиентът изисква изменения или допълнения към договора след сключването му, напр. специфични за клиента изменения на артикулите за доставка, които правят невъзможно спазването на срока за доставка или крайния срок за доставка, датата на доставка се забавя или срокът за доставка се удължава в съответствие с исканите изменения и допълнения.

(6) Клиентът е длъжен да приеме артикул за доставка, който показва само незначителни разлики в сравнение с договорените свойства или пренебрежимо увреждане на ползването.

(7) Разходите за доставка се поемат от клиента, като изборът на маршрута и метода на доставка е по преценка на Сейфтиъп. Транспортната застраховка се сключва само по изрично желание и за сметка на клиента.

5. Услуги

(1) Изпълнението на услуги от Сейфтиъп се предоставя в съответствие с приложимите към момента законови изисквания, в обхвата, посочен в необвързваща оферта до сключване на договор или до потвърждение на поръчка, освен ако в настоящите Общи условия не е посочено друго.

(2) Клиентът предоставя цялата информация, материали, оборудване, документи, процеси и др., Необходими за изпълнение на поръчката, на разположение на Сейфтиъп безплатно своевременно преди изпълнението на поръчката и ги предоставя на Сейфтиъп за своя сметка, ако е необходимо.

(3) Клиентът сам носи отговорност за желаните и постигнати от него резултати. Изключително услугите, посочени в офертата или потвърждението на поръчката, се дължат от Сейфтиъп. В никакъв случай не се дължи конкретен резултат. Клиентът е наясно, че когато Сейфтиъп извършва желаните от клиента услуги в системата/машината на клиента, може да има непредвидими ефекти за Сейфтиъп върху цялата система/машина, например в резултат на промяна на параметрите/софтуера. Клиентът трябва да предприеме необходимите мерки за въвеждане в експлоатация на системата/машината на свой собствен риск. Клиентът освобождава Сейфтиъп от всякаква отговорност в това отношение.

(4) Сейфтиъп и клиентът имат право да заявят писмено изменения за договорения обхват на услугите. Сейфтиъп и клиентът проверяват възможността за тези изменения след получаване на заявление за промени. Резултатът от този преглед се съобщава на отсрещната страна незабавно и писмено. Сейфтиъп има право да фактурира на клиента извършената работа веднага щом заявлението за промени наложи обширен, трудоемък преглед и допълнително изпълнение. Договорените корекции, необходими за такава проверка или за промяна на договорения обхват на услугите, се определят в допълнително споразумение.

(5) Поръчките се изпълняват въз основа на най-добрите познания и налични технологии.

(6) Единствено Сейфтиъп е упълномощен да издава инструкции на собствените си служители.

(7) Сейфтиъп има право да използва услуги на трети страни за изпълнение на поръчки. Въпреки това Сейфтиъп винаги остава пряко отговорен пред самия клиент.

(8) Договарящите страни обработват или използват лични данни на другата договаряща се страна само за договорени цели, в съответствие със законовите разпоредби.

(9) Изобретенията, направени съвместно от служители на Сейфтиъп и клиента по време на изпълнение на поръчка, както и правата на защита, предоставени върху тях, са съвместна собственост на двете договарящи се страни.

(10) Изобретенията, направени от служители на Сейфтиъп по време на изпълнение на поръчка, заедно с предоставените им права на защита, са собственост на Сейфтиъп. Изобретенията, направени от служители на клиента по време на изпълнение на поръчка, заедно с предоставените им права на защита, са собственост на клиента.

(11) Предоставянето на лицензии на изобретения по смисъла на т. 5.9 и 5.10 и на защитни права върху тях изисква отделно писмено споразумение.

6. Отмяна на поръчки

Отмяна на поръчки за доставка се извършва в рамките на договорените срокове или на договорените дати. Ако стоките не са отказани в рамките на посочените периоди, следователно клиентът е в неизпълнение за приемане на стоките по отношение на изпълнението на задължението му за отказване на поръчки, рискът от случайна загуба и случайно влошаване на доставката се прехвърля към клиента. От момента на изтичане на крайния срок за доставка, клиентът освен това трябва да поеме за своя сметка направени разходи за съхранение на стоките в Сейфтиъп, но най -малко 0,5% от общата стойност за фактуриране на месец.

 7. Цена и условия на плащане

(1) При липса на конкретно споразумение, цените се прилагат „франко склада“ на Сейфтиъп в съответствие с Incoterms 2010; цените включват товарене вътре в склада, но изключват опаковки, транспорт и транспортна застраховка, плюс законоустановената ставка на ДДС. Цените се прилагат изключително за доставка и изпълнение в рамките на република България.

(2) Освен ако не е уговорено друго, за цените на всички стоки трябва да бъдат предоставени ценови листи, валидни в Сейфтиъп към датата на потвърждаване на поръчката.

(3) Сейфтиъп може да издава частични фактури за частични пратки. Условията за плащане се прилагат отделно за всяка частична фактура.

(4) Отстъпка се предлага само чрез конкретно писмено споразумение.

(5) Освен ако не е посочено друго в потвърждението на поръчката/ офертата, нетната продажна цена (преди приспадане) се заплаща авансово.

(6) Ако има значително влошаване на финансовото състояние на клиента след сключване на договор или Сейфтиъп узнае по-рано за влошаване на финансовото състояние след като договорът е сключен и това поражда сериозни съмнения относно кредитоспособността на клиента, Сейфтиъп има право да поиска или авансово плащане, или платежна гаранция, самостоятелно. Сейфтиъп има право да се оттегли от договора, ако клиентът не спази тази молба.

8. Право на задържане/компенсиране

(1) Правото на задържане на плащания на основание всички искове на клиента срещу Сейфтиъп са изключени, освен ако правото на задържане не се основава на неоспорени или окончателни и абсолютни искове на клиента.

(2) Прихващане на собствените вземания на клиента срещу вземания на Сейфтиъп не се допускат, освен ако правото на задържане се основава на исковете на клиент от същите договорни отношения със Сейфтиъп.

9. Форсмажорни обстоятелства

Датата на доставка трябва да се отложи и периодът на доставка трябва да се удължи по подходящ начин в случай на настъпване на събития свързани с промишлени спорове, по-специално стачки и блокиране, както и с други непредвидими събития за които Сейфтиъп не носи отговорност, доколкото такива обстоятелства влияят върху завършването на услугите или изпращането на пратките за доставка. Гореспоменатите обстоятелствата не са отговорност на Сейфтиъп, дори ако възникнат по време на съществуващо забавяне. Сейфтиъп ще уведоми клиента за началото и края на такива обстоятелства в рамките на пет работни дни.

10. Прехвърляне на риска

(1) Рискът от случайна загуба или случайно повреждане на пратките за доставка преминава към клиента веднага щом доставките са напуснали помещенията на Сейфтиъп или Сейфтиъп е уведомил клиента за готовност за изпращане.

(2) Ако клиентът не е приел доставка, това е еквивалентно на доставка на артикулите.

(3) Ако изпращането на предмета на договора се забавя в резултат на обстоятелства, които са отговорност на клиента, рискът се прехвърля към клиента от деня, в който е издадено съобщение за готовност за изпращане.

(4) Когато Сейфтиъп е договорил по договор да поеме разходите за доставката, транспорта или инсталацията на артикулите за доставка, това не засяга горните клаузи относно прехвърлянето на риска.

(5) Горните клаузи се прилагат и когато са договорени частични доставки.

11. Неизпълнение и невъзможност

(1) Ако Сейфтиъп е в неизпълнение на задължението си да изпълни услуги или достави продукти поради проста небрежност, клиентът може за всяка седмица на просрочие да поиска обезщетение в размер на 0,5 % от цената на частта от услугите или доставките, която не може да бъде задействана поради неизпълнение, но не повече от 5 % общо. Клиентът има възможност да докаже по-големи загуби поради неизпълнение; Сейфтиъп може да докаже по-ниски загуби.

(2) Независимо от правото на оттегляне на клиента в случай на дефекти (вижте т.14 от тези Общи условия), клиентът може да се откаже от договора само поради невъзможност за изпълнение от Сейфтиъп  или поради вина, ако Сейфтиъп  е отговорен за нарушаване на задълженията.

(3) В случай на неизпълнение, оттегляне или компенсация вместо изпълнение се изисква от клиента първо да е дал на Сейфтиъп в писмен вид подходящ срок от най-малко 2 седмици за изпълнение на дължимото по договора за изпълнение, като заяви изрично, че се отказва от договора и/или иска обезщетение, ако този срок не е спазен (определяне на краен срок с предупреждение за отхвърляне на изпълнение). След изтичането на този срок, клиентът е длъжен да декларира, по искане на Сейфтиъп, дали все още настоява за изпълнение или иска обезщетение или се оттегля от договора. Ако клиентът не направи такава декларация в подходящ срок, определен от Сейфтиъп, клиентът няма повече право да отказва изпълнение или да се оттегля, нито може да претендира компенсация вместо изпълнение; той може просто да приеме изпълнение.

(4) Определяне на краен срок с предупреждение за отказ на изпълнение може да доведе до оттегляне само ако Сейфтиъп сериозно и окончателно откаже дължимото по договора изпълнение или в случай на специални обстоятелства, които оправдават незабавното оттегляне, след претегляне на интересите на двете страни.

(5) Клиентът не може да се оттегли преди да изтече крайния срок за изпълнение, нито в случай на просто нематериално нарушаване на задълженията от страна на Сейфтиъп. В крайна сметка оттегленото е изключено, ако клиентът е единствено или в по-голямата си част отговорен за обстоятелствата, които биха му дали право да се оттегли, или ако обстоятелствата за оттегляне, за които Сейфтиъп не носи отговорност възникнат по време на неизпълнение на приемане от страна на клиента.

12. Неизпълнение на приемане/Отложено приемане

(1) Ако клиентът не изпълни задължението си за приемане или наруши друго задължение за сътрудничество, Сейфтиъп трябва да има право да претендира за всяка загуба, включително всички допълнителни разходи. В този случай рискът от случайна загуба или случайно влошаване на доставката преминава върху клиента в момента, в който приемането е забавено.

(2) Ако доставката или изпращането на пратката се забави по искане на клиента, клиентът се таксува за произтичащите разходи за съхранение, от началото на месеца след датата, на която е бил уведомен, че пратката е готова за доставка или изпращане и за всеки следващ месец или част от месеца, в размер най -малко 0,5 % на месец от общата фактура. Клиентът си запазва правото да докаже по-ниско ниво на загуба, а Сейфтиъп по-високо ниво.

(3) След подходящ период от време, както е уведомено на клиента, Сейфтиъп също има право да се оттегли от договора или да използва стоката за доставка за други свои поръчки и да достави на клиента в съответствие с договора, след подходящо удължен срок.

13. Известие за дефект

(1) Клиентът трябва да инспектира доставките в рамките на 10 работни дни от доставката. Известие за дефекти на опаковката или дефекти на оборудването, липсата на реквизити, евентуално гарантирани от Сейфтиъп в обхвата за доставка, както и доставка на излишни количества или грешни доставки (дефекти) трябва доколкото са очевидни,  да бъдат предоставени от клиента незабавно в писмена форма, но не по -късно от още 5 работни дни от края на периода за проверка, посочен в изречение 1.

(2) Известие за дефекти, които не могат да бъдат идентифицирани при обичайна проверка при получаване съгласно точка 13.1 от настоящите Общи условия, също така се дава без забавяне от клиента, но не по-късно от 14 дни след откриването.

(3) Известието за дефект от страна на клиента трябва да съдържа подробно описание на конкретния дефект с особеностите на отделния случай.

(4) Ако предизвестие за дефекти не бъде подадено в сроковете, посочени по-горе в точки 13.1 и 13.2 от настоящите Общи условия, всички гаранционни претенции срещу Сейфтиъп  се изключват.

14. Гаранция срещу материални дефекти

(1) В случай на дефект гаранцията, предоставена от Сейфтиъп  за дефекти, за които е подадено уведомление в съответните срокове съгласно точка 13 на настоящите Общи условия първоначално се ограничават до отстраняване на дефекти чрез отстраняване на дефекта (отстраняване) или подмяна, по преценка на Сейфтиъп, при условие че клиентът докаже наличието на дефекта.

(2) За продукти на трети страни, гаранцията, предоставена от Сейфтиъп, се ограничава до прехвърлянето на правата, които Сейфтиъп има по отношение на производителя на продуктите на трети страни. В случай, че клиентът не е в състояние да предяви своите гарантирани права срещу производителя на продуктите на трети страни, Сейфтиъп предоставя гаранцията в рамките на тези условия. Гаранциите, предоставени от производители на продукти на трети страни, няма да бъдат засегнати.

(3) Ако известие за дефект е издадено неоправдано, Сейфтиъп има право да изиска от клиента възстановяване на разходите, направени от Сейфтиъп, ако клиентът неправилно е преценил обстоятелства, които са в обхвата на отговорността на клиента, тъй като са причинили предполагаемия дефект.

(4) Сейфтиъп не носи отговорност за инсталационни работи, извършени от самия клиент. Тежестта на доказване, че инсталацията е без дефекти, е на клиента.

15. Компенсация

(1) Освен ако в тези разпоредби не е уговорено друго, всички искове за обезщетение на клиента за загуби от всякакъв вид, включително за възстановяване на разходи и косвени загуби, като загуба на печалба, се изключват. Това се отнася по-специално за искове за всички неизпълнени задължения от договорните отношения. Изключването на отговорност се прилага също, ако Сейфтиъп е използвал подизпълнители.

(2) Сейфтиъп  носи отговорност, независимо от правното основание, само – включително ако Сейфтиъп е използвал висши служители или подизпълнители – ако:

(а) има груба небрежност или умисъл от страна на Сейфтиъп ;

(б) Сейфтиъп е в нарушение на съществени договорни задължения, т.е. в случай на неизпълнение на задължения, чието изпълнение прави възможно правилното изпълнение на договора на първо място, както и на спазването на което клиентът редовно разчита или има право да разчита (съществени договорни задължения).

(3) В случай на обикновена небрежност, отговорността на Сейфтиъп  се ограничава по своя размер до възстановяване на предвидимата сума, обикновено претърпяна загуба.

16. Разходи за анулиране

Ако клиентът се оттегли от направена от него поръчка, без той да има договорено или законоустановено право на отказ, Сейфтиъп може – след като на клиента бъде даден подходящ срок за справяне със ситуацията – да поиска 10 % от продажната цена за направените разходи при обработка на поръчката и за загуба на печалба, без да се засягат последващите претенции за по-голяма действителна загуба. Клиентът си запазва правото да докаже по-ниско ниво на загуба.

17. Запазване на собствеността  

(1) Всички доставки остават собственост на Сейфтиъп до пълното изплащане на всички вземания на Сейфтиъп, съществуващи към момента на сключване на договора, независимо от правното основание. Ако Сейфтиъп е приел чекове или менителници поради изпълнение в интерес на клиента, всички доставки остават собственост на Сейфтиъп, докато тези задължения не бъдат напълно изпълнени. Същото се прилага, ако са извършени плащания за специално определени вземания. Добавянето на индивидуални вземания към открита сметка, както и набирането и приемането на такова салдо не влияе върху запазването на собствеността.

(2) Ако клиентът не се държи в съответствие с договора и ако има просрочени задължения, особено по отношение на задълженията си за плащане, Сейфтиъп има право да вземе обратно доставената стока след издаване на напомняне и определяне на гратисен период.

18. Поверителност

(1) Клиентът трябва да защитава поверителна информация, т.е. всички данни и информация, за които получава знания във връзка с договорните отношения с Сейфтиъп  (по -нататък: „Поверителна информация“), като илюстрации, чертежи, чернови, модели, мостри, изчисления , разчети на разходите и други документи или позиции. Клиентът се задължава да използва поверителна информация само за целите на договора, сключен с Сейфтиъп , и да не я разпространява или да я разкрива по друг начин на трети страни без предварителното изрично писмено съгласие на Сейфтиъп .

(2) Клиентът е длъжен да защитава поверителната информация срещу достъп на трети страни. В това отношение клиентът трябва да проявява същата грижа, която би полагал при боравенето със своята поверителна информация. Клиентът е длъжен да вмени на своите служители същите задължения за защита на поверителната информация. Клиентът трябва да уведоми Сейфтиъп без отлагане в писмена форма, ако научи за предстоящо или съществуващо нарушение на споразумението за поверителност или има подозрения за това.

(3) Задължението за защита на поверителната информация престава да се прилага, ако клиентът може да докаже, че

– тази поверителна информация вече му е била известна преди разкриването на тази информация от Сейфтиъп ;

– той е получил законно тази поверителна информация от трети страни без налагане на задължение за поверителност и без да има никакви доказателства, че третите страни са в нарушение на задълженията за поверителност, наложени на тези трети страни;

 – поверителната информация е общоизвестна или е станала известна без да се нарушава това задължение за поверителност;

– тази поверителна информация е била или е разработена от клиента независимо от разкриването му от Сейфтиъп .

(4) Сейфтиъп  си запазва всички права върху поверителната информация (включително авторски права, правото да регистрира права на индустриална собственост и патенти, полезни модели, топографски права, дизайни, марки) и права на собственост върху елементите, предоставени и съдържащи поверителната информация ( хартии, дискове и др.). В никакъв случай не се предоставят права на собственост, лиценз, възпроизвеждане, използване или други права на клиента за поверителна информация на Сейфтиъп, независимо дали тази информация е обхваната от права на защита или не. В случай на артикули или документи, върху които Сейфтиъп  има права на защита и/или които са защитени като търговска/фирмена тайна, на клиента се разрешава да ги използва само в съответствие с изричните условия на Сейфтиъп, освен ако не са разрешени специфични методи за използване на трета страна.

(5) По искане на Сейфтиъп, клиентът трябва незабавно да върне цялата поверителна информация, получена от Сейфтиъп. Поверителната информация се връща без поискване на Сейфтиъп  безплатно, след като вече не е необходима. Клиентът няма право на задържане на тези документи или вещи. Изключение се прилага само за копия, които трябва да бъдат архивирани в изпълнение на задължителните законови изисквания. Цялата поверителна информация, налична на компютрите, се изтрива при поискване.

(6) Клиентът носи отговорност за загуби и щети, когато отговаря за тях.

(7) Договорът за поверителност се прилага три години след края на договора.

19. Заключителни разпоредби

(1) Клиентът се информира, че Сейфтиъп ще събира, съхранява и обработва неговите данни до степента, която е необходима за завършване на договора и въз основа на разпоредбите за защита на данните, и че тези данни ще бъдат предадени на трети страни, когато е необходимо за тази цел.

(2) Сейфтиъп има право да изменя съдържанието на настоящите Общи условия със съгласието на клиента, при условие че промените, като се вземат предвид интересите на Сейфтиъп, са приемливи за клиента. Съгласие за промяна на договора се счита за дадено, ако клиентът не е възразил срещу промяната в рамките на четири седмици от получаване на известието за промяна. Сейфтиъп е длъжен да информира клиента чрез известие за промяна за последствията от невъзможност за възражение.

(3) Сейфтиъп  може да прехвърли правата си от този договор на една или повече трети страни.

(4) Мястото на изпълнение на задълженията по това договорно правоотношение е местожителството на Сейфтиъп в София.

(5) Ако клиентът е бизнесмен, публичен орган или публичен фонд, мястото на стопанска дейност на Сейфтиъп  е изключителната юрисдикция за всички спорове, произтичащи от този договор. Това важи и ако клиентът няма обща юрисдикция в България или ако постоянното/обичайното място на пребиваване не е известно в момента на предявяване на иска. Освен това ищецът има право да предяви иск по местоживеенето на ответника.