ЧЗВ

Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно машините задължава производителите (преди пускане на машината в експлоатация), вносителите (преди пускане на машини на пазара) или ползвателите (след съществена промяна на машините) да гарантират, че машините отговарят на съответните съществени изисквания за здраве и безопасност.

СЕ маркировката е индикация, че дадена машина е в съответствие със съществените изисквания на приложимите директиви

СЕ маркировката е задължителна и трябва да се положи преди пускане на пазара и въвеждане в експлоатация на машина или при значителни промени по конструкцията или управлението на вече съществуващи машини.

Предлагаме поддръжка на място на всички продукти на Pilz.

Ако не сте сигурни от какво точно имате нужда се свържете с нас и ние ще отговорим на вашите въпроси.

Разделителната способност на устройството се разбира като минималния размер, който трябва да бъде непрозрачен обект, за да се прекъсне поне един от лъчите, които образуват обхвата на сканиране. Разделителната способност е тясно свързана с частта от тялото, която се нуждае от защита. o Защита за пръст = 14 мм o Защита за ръка = 30 мм

Да, при условие че машината се продава в рамките на ЕС и все още е в първоначалното си състояние. Новият оператор просто трябва да извърши оценка на опасността в съответствие с правилата за индустриална безопасност. Инструкциите за употреба трябва да бъдат приложени към машината като документация.

Както SIL (ниво на интегритет на безопасността), така и PL (ниво на изпълнение) са мерки за намаляване на риска, осигурени от функция за безопасност на системата за управление. За системи, които работят непрекъснато, SIL и PL се дефинират като диапазони на вероятността за опасна повреда на час и те се припокриват.

Когато се прилага хармонизиран стандарт, тогава това автоматично означава че машината отговаря на изискванията на съответната Директива. Ако не се спазват стандарти, това не означава непременно, че се действа неправилно. След това трябва да се докаже, че са положени необходимите грижи за спазване на изискванията за безопасност на съответните директиви