Вие сте производител на машини, внасяте или продавате машини. Този курс ще ви помогне да разберете същината на процеса за СЕ маркировка и да ви даде яснота как да спазвате редица директиви и разпоредби свързани с безопасността на машини. Тук ще получите отговори на въпросите:

  • Кои машини попадат в обхвата на Директивата относно машините?
  • Какви са отговорностите на производителя на машини?
  • Какви са отговорностите на потребителя на машини от гледна точка на работодател?
  • Кой е отговорен за извършване на процеса СЕ маркировка?
  • И др.