EN ISO 13849-1 разглежда безопасността на всички технологии и системи, включително механични, хидравлични и пневматични компоненти. Когато функциите за безопасност трябва да се изпълняват от свързани с безопасността части на системата за управление (SRP/CS), EN ISO 13849-1 може да се използва за доказване на съответствие със „Съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето“ (EHSRs) на Директивата относно машините 2006/42/ЕО.

IEC 62061 се отнася до основния стандарт за функционална безопасност, който разглежда целия жизнен цикъл на електрически, електронни или програмируеми електронни (E/E/PE) системи и компоненти. Това е специфичното за машините прилагане на IEC/EN 61508. Съответствието с EHSRs на Директивата за машините 2006/42/ЕО може да се докаже чрез прилагането на този стандарт.

dard.