EN ISO 12100: 2010 и  ISO TR 14121-2 дават систематизирани техники за провеждане на процеса на оценяване на риска. Оценяването на риска започва с определяне на лимитите на машината(граници, спецификации). Идентифицирането на опасностите една от най важните стъпки в процеса, защото само ако една опасност е идентифицирана  риска произтичащ от една опасност може да бъде намален само ако тази опасност е идентифицирана. Не винаги са налични са налични достатъчно данни за количествено преценяване на риска, затова по някога е  по уместно да се използва качествена преценка на риска. Техническия доклад ISO TR 14121-2 дава основните методи за преценяване на риска:

  • Матрица на риска(Risk matrix)
  • Графика на риска(Risk Graph)
  • Числов метод за преценяване на риска(HRN)

При следващата стъпка „Оценка на риска“ се взема решение дали е необходимо намаляване на риска. След прилагането на мерки за намаляване на риска е трябва  да се направи повторно оценяване на риска за да се провери остатъчния риск. Ако приложените мерки за безопасност създават допълнителни опасности, риска от тези опасности трябва да бъде оценен и ако е необходимо намален.